Cookies


Deze site maakt gebruik van functionele cookies voor het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor een correcte afhandeling van via deze site geplaatste aanmeldingen in het contact of registratie formulier.

De cookie bevat alleen een uniek nummer. Er worden geen persoonsgegevens in opgenomen. Het is dan ook niet mogelijk dat de cookies worden gebruikt om u op een later tijdstip of op andere website te identificeren. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u dit via de instellingen van uw browser uitschakelen. Meer informatie over cookies kunt u vinden u op de overheidssite www.waarschuwingsdienst.nl.

Google Maps-widget (Google Inc.)

Google Maps is een kaartvisualiseringsservice die wordt aangeboden door Google Inc. en waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Locatie van verwerking: VS. – Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts is een letterbeeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Google Inc. en waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Locatie van verwerking: VS - Privacy Policy

Matomo Cookies (geanonimiseerd)

Riannenoordegraaf.nl gebruikt het opensource-webstatistiekenpakket Matomo (https://matomo.org) om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers deze website gebruiken en maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Door Matomo te gebruiken, verwerkt Riannenoordegraaf.nl de gegevens in eigen beheer en verstrekt deze niet aan derden. De verzamelde data worden in Nederland op een versleutelde omgeving bewaard. Matomo is daarnaast zo ingesteld dat het IP-adres van de websitebezoeker automatisch wordt geanonimiseerd: de laatste 6 cijfers van het IP-adres worden niet opgeslagen of getoond. Riannenoordegraaf.nl gebruikt cookies niet om bezoekers te identificeren, maar uitsluitend om de website te kunnen verbeteren.

Matomo plaatst de volgende cookies op je computer:
_pk_ref:  Deze cookie bepaalt vanaf welke website je de Riannenoordegraaf.nl hebt bezocht en is 6 maanden geldig.
_pk_id:  Deze cookie bepaalt of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent. Deze cookie is 2 jaar geldig.
_pk_ses:  Deze cookie bepaalt welke pagina’s je op www.riannenoordegraaf.nl hebt bezocht. Deze cookie is alleen geldig tijdens het betreffende bezoek aan onze website.

Matomo 'Opt out - Niet volgen’

(bij gebruik van sommige ad-blockers niet zichtbaar)

Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en gebruik van de website www.riannenoordegraaf.nl.
Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze Website houdt automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker in.

De Website wordt beheerd door Rianne Noordegraaf. Rianne Noordegraaf houdt zich het recht voor om zowel deze Website als de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze Website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzingen en/of te vervangen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.

2. Informatie op de website

Rianne Noordegraaf spant zich in de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden echter voorbehouden. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend, Rianne Noordegraaf sluit elke aansprakelijkheid uit voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van de Website. De informatie op de Website, zowel woord als beeld en geluid, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Rianne Noordegraaf. Het aanbrengen van wijzigingen op de Website is uitsluitend toegestaan met toestemming van Rianne Noordegraaf.

3. Beschikbaarheid en gebruik website

Rianne Noordegraaf spant zich in om deze Website beschikbaar te houden maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de Website. Rianne Noordegraaf is niet aansprakelijk voor enige schade voor de gebruiker of derden welke voortvloeit uit het gebruik van de Website.

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, software en de vormgeving van de Website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Rianne Noordegraaf.

5. Hyperlinks

Rianne Noordegraaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze Website kunnen worden bezocht. Rianne Noordegraaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites.

6. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rianne Noordegraaf is gevestigd.

7. Aanvragen via onze website

Om uw verzoek om informatie (Contact, offerte, etc.) via deze site te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, emailadres en dergelijke. Rianne Noordegraaf, www.riannenoordegraaf.nl heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat voldaan wordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op uw individuele behoeften en om u op de hoogte te houden van voor u relevante informatie over www.riannenoordegraaf.nl. Rianne Noordegraaf zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij Rianne Noordegraaf hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Privacy


De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker deze toepassing om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken. Verzamelde persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, persoonlijk bericht.

Riannenoordegraaf.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de dienstverlening van Riannenoordegraaf.nl aan u of aan uw bedrijf/ instelling. Als u uw persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk. Riannenoordegraaf.nl handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

De AVG schrijft voor dat Rianne Noordegraaf Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Rianne Noordegraaf Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

1. Beheer

De website www.riannenoordegraaf.nl staat onder beheer van Rianne Noordegraaf. De contactgegevens zijn te vinden op www.riannenoordegraaf.nl.

2. Gegevens van bezoekers

Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.riannenoordegraaf.nl worden tijdelijk bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie, Rianne Noordegraaf zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Gegevens die door de klant verstrekt worden kunnen onder meer voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
3a Het verwerken van de aanvraag.
3b Het sturen van één of meerdere mails, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
3c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, hetgeen kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan www.riannenoordegraaf.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
4a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Rianne Noordegraaf kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Rianne Noordegraaf voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.